Yönetmelik

 • Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
 • Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik
 • Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
 • Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlamalarına Dair Yönetmelik
 • Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami 7,5 Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
 • Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Yönetmelik
 • Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İş Yerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzüğün Yürürlülükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
 • Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanma Hakkında Yönetmelik
 • Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik
 • Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği
 • Makina Emniyeti Yönetmeliği
 • Makine Emniyeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 • Konut Kapıcıları Yönetmeliği
 • Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmeliği
 • Maden Atıkları Yönetmeliği
 • Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
 • Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
 • Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
 • Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik
 • Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önemleri Hakkında Yönetmelik
 • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
 • İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev , Yetki ve Sorumluluk Egitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı
 • İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
 • İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
 • İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikk
 • İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
 • İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki,Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
 • İş Kolları Yönetmeliği
 • İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
 • İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
 • İş Hijyeni Ölçüm,Test ve Analizi Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik
 • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul Hakkında Yönetmelik
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
 • İş ve Meslek Danışmanlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • İlk Yardım Yönetmeliği
 • Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
 • Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
 • Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği
 • Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği
 • Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım Ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliği
 • Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
 • Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
 • Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartları ile Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
 • Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanılanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik
 • Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
 • Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği
 • Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tututlanatıkların İthalat Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 • Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelikte
 • Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği
 • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
 • CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş teftiş Kurulu Yönetmeliği
 • Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oran Tespit İşlemleri Yön.
 • Çalışanların Titreşim ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 • Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunmasına Dair Yönetmelik
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 • Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
 • Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
 • Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yönetmelik
 • Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
 • Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği için Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi,Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik
 • Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Alt İşverenlik Yönetmeliği
 • Acil Sağlik Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik
# Dosya Tipi Dosya Adı İndir
1 Acil Sağlik Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik İNDİR
2 Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İNDİR
3 Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği İNDİR
4 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik İNDİR
5 Makina Emniyeti Yönetmeliği İNDİR
6 Alt İşverenlik Yönetmeliği İNDİR
7 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş teftiş Kurulu Yönetmeliği İNDİR
8 Hijyen Eğitimi Yönetmeliği İNDİR
9 İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki,Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İNDİR
10 Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği İNDİR
11 Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İNDİR
12 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği İNDİR
13 İlk Yardım Yönetmeliği İNDİR
14 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik İNDİR
15 Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik İNDİR
16 Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği için Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi,Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik İNDİR
17 CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik İNDİR
18 İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik İNDİR
19 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik İNDİR
20 Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik İNDİR
21 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İNDİR
22 Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği İNDİR
23 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İNDİR
24 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı İNDİR
25 Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanma Hakkında Yönetmelik İNDİR
26 İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikk İNDİR
27 Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İNDİR
28 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği İNDİR
29 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı İNDİR
30 Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İş Yerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzüğün Yürürlülükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik İNDİR
31 Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İNDİR
32 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği İNDİR
33 İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul Hakkında Yönetmelik İNDİR
34 Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik İNDİR
35 Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Yönetmelik İNDİR
36 Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği İNDİR
37 Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelikte İNDİR
38 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İNDİR
39 Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik İNDİR
40 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami 7,5 Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik İNDİR
41 Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yönetmelik İNDİR
42 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tututlanatıkların İthalat Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İNDİR
43 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği İNDİR
44 Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önemleri Hakkında Yönetmelik İNDİR
45 Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlamalarına Dair Yönetmelik İNDİR
46 Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği İNDİR
47 Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği İNDİR
48 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İNDİR
49 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İNDİR
50 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği İNDİR
51 Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İNDİR
52 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik İNDİR
53 İş Hijyeni Ölçüm,Test ve Analizi Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik İNDİR
54 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik İNDİR
55 Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik İNDİR
56 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İNDİR
57 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği İNDİR
58 İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği İNDİR
59 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik İNDİR
60 Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İNDİR
61 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik İNDİR
62 Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanılanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik İNDİR
63 İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği İNDİR
64 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği İNDİR
65 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği İNDİR
66 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik İNDİR
67 Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik İNDİR
68 İş Kolları Yönetmeliği İNDİR
69 Konut Kapıcıları Yönetmeliği İNDİR
70 Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik İNDİR
71 Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartları ile Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik İNDİR
72 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik İNDİR
73 Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmeliği İNDİR
74 Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik İNDİR
75 Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik İNDİR
76 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İNDİR
77 Maden Atıkları Yönetmeliği İNDİR
78 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İNDİR
79 Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik İNDİR
80 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik İNDİR
81 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik İNDİR
82 Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunmasına Dair Yönetmelik İNDİR
83 Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım Ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliği İNDİR
84 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği İNDİR
85 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İNDİR
86 Çalışanların Titreşim ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik İNDİR
87 Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği İNDİR
88 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İNDİR
89 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği İNDİR
90 Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oran Tespit İşlemleri Yönetmeliği İNDİR
91 Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği İNDİR
92 İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki,Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İNDİR
93 Makine Emniyeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İNDİR

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunmamızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, ondan memnun olduğunuzu varsayacağız.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.